Welkom in de Schuilgrot.
Categorieën
Schuilgrot!

 

  U bent Mijn schuilplaats, Heer.

U vult mijn hart steeds weer.
Met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben
Steun ik op U
Ik verstouw op U
Als ik zwak ben
ben ik sterk
In de kracht van mijn Heer.
 
(Selah)
 
 
  
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

Laatste artikelen
 
 
 
 
 
Welkom in deze schuilgrot.
 
Een plaats om tot rust te komen.
Om je te laten op te bouwen.
Bemoedigd te worden.
Te schuilen bij Jezus.
 
@Beloved Daughter
 
Gothic Fantasy
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
HEER, dank u dat u een schuilplaats bent
en dat mijn leven in Christus verborgen is bij u.
Reacties

 

 

 

 

De Schuilplaats

 

Veilig in Jezus armen

 

 Een schuilplaats gebruik je om je te verbergen tegen (naderend) onheil.  Als je een goede schuilplaats hebt, ben je veilig. Het kan je leven zelfs redden. In het dagelijks leven is het goed een schuilplaats te hebben waar je met alle zorgen en moeiten heen kunt vluchten om veilig te zijn.

 

In de Bijbel wordt meermalen over schuilplaatsen gesproken, zoals in Psalm 119:114  “Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord”. De Schuilplaats die hier wordt bedoeld is niet een bepaalde letterlijke veilige plaats, maar een Persoon. God Zelf is de Schuilplaats. In Psalm 62:8  is het als volgt verwoord “Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats”.  Ook hier blijkt dat het niet om een letterlijke plaats gaat, maar dat we ons hart moeten uitstorten voor God en op Hem vertrouwen, want Híj is de Schuilplaats die we altijd kunnen vertrouwen.

 

Als God onze Schuilplaats is hebben we een veilige Schuilplaats, want we schuilen dan bij de Allerhoogste en de Almachtige. Psalm 91:1. Waar zou een mens veiliger kunnen zijn?  “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn', Rom 8:31. Als Híj aan onze kant staat zijn we volkomen veilig. Het kan in ons leven gebeuren dat we door een dal van diepe duisternis moeten, maar ondanks dat hoeven we niet te vrezen, want Hij is daar bij ons. Deze Schuilplaats is er niet alleen gedurende ons leven, maar zelfs als we sterven. Spreuken 14:32  “In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats”. Bovendien is deze Schuilplaats altijd nabij! Wat er ook gebeurt, we kunnen altijd en overal vluchten naar deze geweldige Schuilplaats.

 

Er kunnen wisselende omstandigheden in ons leven zijn, waarvoor we moeten schuilen. Jesaja 4:6  “En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen”. Elke christen krijgt te maken met voor- en tegenspoed, zon en regen, maar dit hebben we nodig om te groeien in ons vertrouwen op God. Onlangs hoorde ik iemand zeggen: “Crisistijd is Christustijd”. In moeilijke omstandigheden worden we op de Here geworpen en zullen we Zijn vrede en nabijheid ervaren, ondanks de stormen in ons leven.

 

In de bijbel wordt diverse malen de relatie gelegd tussen Gods Woord en de schuilplaats, zoals in het vers uit Psalm 119:114 (zie hierboven) en in Psalm 18:30  “Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen” of  Spreuken 30:5  “Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild”.  Gods weg is volmaakt, ook al begrijpen wij God niet, we mogen dan wel putten uit Zijn Woord, dat zuiver is. De Bijbel maakt ons bekend met God en Zijn gedachten, Gods Geest wil ons leven veranderen naar Christus’ beeld. Hij “schuilde” altijd bij Zijn Vader, Hij was in een voortdurende gemeenschap met God. In alle (moeilijke) omstandigheden van Zijn leven vertrouwde Hij op God. Hij bad weliswaar dat de drinkbeker voorbij mocht gaan, maar Hij bad óók 'niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde'. Dat is volkomen overgave en gehoorzaamheid aan God. Daarom is Hij uitermate verhoogd!

 

Voor ons wil God een Schuilplaats zijn waar we veilig en gekend zijn door God. Nahum 1:7  “De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen”. We kunnen dit vers op onszelf toepassen: Hij kent ons door en door, ook onze minder fraaie gedachten, boosheid, verbittering of frustraties en tóch wil Hij dat we bij Hem schuilen, ons hart bij Hem uitstorten en onze hulp van Hem verwachten.

 

Psalm 61:4 Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen”.  Schuilen bij God, in Zijn tent en onder Zijn vleugels, dat wil zeggen in Zijn onmiddellijke nabijheid en bescherming en ons verwarmen aan Hemzelf. Daar zijn we volkomen veilig.

 

Psalm 27:5  “Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots”. In deze tekst zien we dat Híj ons verbergt in kwade dagen. Het initiatief gaat van Hem uit. Hij verbergt ons en Hij plaatst ons hoog op een rots. De rots spreekt van Christus, Híj heeft ons op Hem geplaatst. Zijn liefde zocht ons en trok ons uit het duister én plaatste ons op het vaste fundament: Christus.  Daar kunnen we schuilen, staande op de rots, geborgen onder Zijn vleugels, in Zijn directe nabijheid. Dat u en ik steeds meer schuilen in deze geweldige Schuilplaats.

 

U bent mijn Schuilplaats Heer

U vult mijn hart steeds weer

met een verlossingslied

Telkens als ik angstig ben

Steun ik op u, ik vertrouw op U

Als ik zwak ben ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

 

http://bijbelarchief.nl

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

 Jezus, ik wil heel dicht bij u komen


Jezus ik wil heel dicht bij u komen

in uw nabijheid kunt zijn zo

dicht bij u voel'k uw liefde stromen

u maakt mij heilig en rein


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


Jezus ik wil heel dicht bij u komen

in uw nabijheid kunt zijn zo dicht

bij u voel'k uw liefde stromen

u maakt mij heilig en rein


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer

 

Opwekking 502

 Reacties

 

 

 

Schuilen bij God

 

God kent je verdriet

God voelt met ons mee en elke traan die we huilen uit bitter verdriet, huilt  Hij met ons mee. Bovendien voelt Hij zelfs de pijn die diep in ons hart  verborgen ligt en waar we zelf nauwelijks of niet bij kunnen komen!

Jezus, die vanwege zijn verblijf op aarde alles weet over pijn lijden, voelt  mee met ons.

"Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze  zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de  proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde."  (Hebreeën 4:15, NBV2004

Dat is een grote bemoediging voor wie worstelt met een diep verdriet of  ernstige lichamelijke pijn.

Schuilen

Wie zijn toevlucht bij God heeft gezocht mag bij Hem schuilen. Niet eventjes  maar zolang het nodig is om je pijn en verdriet te verwerken. De pijn van de  beproeving kan zoveel lichter worden als je schuilt bij God. De uitdrukking  'gedeelde smart is halve smart' is daarbij nadrukkelijk van toepassing. En dat  scheelt een heel stuk.

"O what needless pain we bear just because we do not carry everything to God in prayer." (uit een bekend lied van Ira D. Sankey, 1840-1908)

Vooral in de Psalmen vind je heel veel troostrijke uitspraken over het  schuilen bij God als je het niet meer ziet zitten. Bijvoorbeeld:

"Schuilen doe ik bij de HEER ... Wat  kan een rechtvaardige anders doen, als de grond onder alles wegzinkt?" (Psalm  11:1,3, NBV2004)

"... Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen."  (Psalm 18:31, NBG1951)

Zo'n schild is nodig om de pijlen van ontmoediging, twijfel en vrees tegen te  houden. Vergeet niet dat deze pijlen van de satan komen die je moeilijkheden wil  vergroten door je allerlei negatieve gedachten aan te reiken (Efeziërs 6:16).

Door die troostvolle woorden weet je dat je niet de enige bent en dat er VOOR  jou talloze gelovigen bij Hem geschuild hebben en daar troost, rust, kracht en  hoop hebben gezocht EN gevonden...

Troost vinden bij God

De Bijbel daagt je uit om je troost te zoeken bij God als je beproefd wordt  of lijden moet doorstaan:

"...Hij is een schild, voor allen die bij Hem schuilen." (Psalm 18:31, NBG1951)

"Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt." (Psalm 34:9, NBV2004)

God is je Goede Herder, niet alleen als het goed gaat maar ook in het donkere  dal vol doodsgevaar en wanhoop:

"Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4, NBV2004)

Kort nadat mijn vrouw plotseling was overleden, waarover ik hiervoor al iets  schreef, stond ik naar haar foto te kijken. Ik zei zoiets als: "ja, jij bent nu  bij de Heer." Plotseling schoot een gedachte als een flits door me heen: "Maar  de Heer is net zo dicht bij mij als bij haar." Ineens opende God mijn ogen voor  een werkelijkheid waarvan ik me daarvoor niet bewust was: God is net zo dicht  bij mij als bij de hemelbewoners. Het enige verschil is dat zij Hem wel kunnen  zien en ik niet. Gods nabijheid is dezelfde. Deze gedachte gaf me erg veel  bemoediging. Sinds die tijd heb ik nooit meer gezegd dat zij 'bij de Heer' was  zoals ik eerder wel deed, eenvoudigweg omdat ik door Gods genade even dicht bij  de Heer ben...

Mensen die zwaar beproefd worden kunnen wel eens verlangen naar het einde van  hun leven, om dan 'bij de Heer' te zijn. Bedenk dan ook dat je hier even dicht  bij de Heer bent als later in de hemel of op de Nieuwe Aarde. Als je die troost  kunt oppakken heb je een krachtige bemoediging van God ontvangen waar je wat aan  hebt!

Vrede vinden bij God

God biedt lang niet altijd een pasklare oplossing voor de nood van een  beproefde gelovige. Wel heeft God vrede in de aanbieding voor ieder die het van  Hem wil aannemen. Hoe werkt dat aannemen? Er is vrede in je hart als je  gevoelens beheerst worden door je verstand dat zich richt op de waarheid van  Gods Woord en het oog gericht houdt op Jezus. Vrede betekent niet: afwezigheid  van gevaar, maar leven in het besef van Gods aanwezigheid. Dat is  geloofsvertrouwen. Dat is de vrucht van het nieuwe leven.

Er werd eens een wedstrijd uitgeschreven aan schilders. De opdracht was een  schilderij te maken over het onderwerp 'vrede'. De meeste deelnemers maakten een  voorstelling van een vredig landschap of andere plezierige taferelen. De  winnende inzending was een afbeelding van een vreselijk noodweer met regen,  storm en bliksemschichten. Te midden van al dat geweld zat een klein vogeltje,  veilig schuilend in een nest onder de vleugels van zijn moeder. Moet ik het nog  uitleggen?

Voor tijden van nood is de belangrijkste boodschap: schuil bij God, want daar  vind je vrede.

Kracht vinden bij God

We hebben de belofte uit de Bijbel dat beproevingen nooit te zwaar voor ons  zijn.

"U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te  dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt  beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt  doorstaan." (1 Korintiërs 10:13, NBV2004)

Die uitweg kan in veel verschillende vormen naar je toe komen: in de eerste  plaats als een geestelijke uitweg die tot God leidt en in sommige gevallen ook  een fysieke oplossing van je problemen en moeiten. Ga niet wanhopig bidden dat  God de beproeving wegneemt, maar richt je oog op Jezus die je oplossing IS. Als  het erop aankomt is er niets, geen enkele levensomstandigheid die je kan  scheiden van de liefde van Jezus (Romeinen 8:38-39). Het voelt misschien niet  zo, maar het IS wel zo. Denk er steeds aan dat je gevoelens onder beproevingen  erg onbetrouwbaar zijn: Accepteer die belofte van God als een onwankelbare  waarheid.

Hoop krijgen bij God

Het belangrijkste van het schuilen bij God is dat je wanhoop plaats maakt  voor hoop, en je zwakheid plaats maakt  voor kracht. Dat is het resultaat van Gods hulp, die in werking gezet wordt door  geloof. Door het geloof keert je verstand zich tot de beloften van zijn Woord en  geeft je wil niet toe aan de stem van je beschadigde gevoel. David beschreef het  zo:

"... Ik heb U hartelijk lief,  HERE, mijn sterkte, o HERE,  mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder." (Psalm 18:2-3, NBG1951)

"Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij  versterkt met kracht in mijn ziel." (Psalm 138:3, HSV2010)

Schuilen is iets wat je tijdelijk doet wanneer je in een crisis terechtkomt.  Je mag net zo lang bij je hemelse Vader schuilen tot het verwerkingsproces  voorbij is. Maar weet wel dat schuilen bij God iets tijdelijk is, want aan elk  gezond verwerkingsproces KOMT een einde.

Waar is God?

Misschien heb je je zelf wel eens afgevraagd: waar was God toen dat erge  gebeurde, dat je leven zo totaal overhoop gehaald heeft? Het antwoord is: God  was op de troon, waar Hij ook was toen Jezus aan het kruis stierf. Met heel zijn  wezen is God bij je leven betrokken, vooral als je door een moeilijke tijd gaat:

GodsaspectGods betrokkenheid met je leven
      wijsheid       God weet wat op termijn het beste voor je is; beproevingen kunnen daarin een positieve rol spelen.
      vriendelijkheid       God is bij je voelt alle pijn en moeite met je mee. Hij is elk moment van      de dag bij je.
kracht       God blijft de eindregie van je leven in handen houden. Hij geeft kracht      voor elke uitdaging in je leven.
      zorgzaamheid       God geeft alle ondersteuning die je nodig hebt om er bovenop te      komen

Gods betrokkenheid bij beproevingen

 

http://www.herschepping.nl

 

 

Reacties

 

 

Doe mij recht, o God

 

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding 

tegen een volk zonder godsvrucht; 
doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. 
Want Gij zijt de God mijner toevlucht; 
waarom verstoot Gij mij? 
Waarom ga ik in het zwart 
vanwege des vijands onderdrukking? 
Zend uw licht en uw waarheid; 
mogen die mij geleiden, 
mij brengen naar uw heilige berg 
en naar uw woningen, 
zodat ik kan gaan tot Gods altaar, 
tot de God mijner jubelende vreugde, 
en U love met de citer, 
o God, mijn God! 
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, 
en wat zijt gij onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, 
mijn Verlosser en mijn God!
 
Psalm 43
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl